?

Log in

No account? Create an account

Նախորդը | Հաջորդը

Սխալների ուղղում

Հայեր, հիմա բացում ենք տետրի վերջին էջը ու մեծ տառերով գրում.
  1. կդրել չի, կտրել է

  2. փեդ չի, փայտ է, փետ

  3. բլած չի, փլված է, փուլ եկած

  4. փդել չի, փտել է:

Comments

( 30 comments — Մեկնաբանեք այստեղ )
chakra97
Dec. 20th, 2011 02:38 pm (UTC)
Հայեր չէ,անգրագետներ,կիսագրագետներ...
laz_arev_a
Dec. 20th, 2011 02:40 pm (UTC)
Ցանկացած բնորոշման դեպքում էլ սխալների ուղղում հարկավոր է:
candleight
Dec. 20th, 2011 02:45 pm (UTC)
Հարկավոր է, շատ լավ գործ եք սկսել, բայց դեռ էնքան նման բառեր կան...
laz_arev_a
Dec. 20th, 2011 02:53 pm (UTC)
Ուզում եմ, որ անդրադառնանք ոչ թե տարբեր բառերի հայերեն փոխարժեքներին, այլ մեր առօրյայում սխալ գործածվող բառերին:
(no subject) - candleight - Dec. 20th, 2011 03:02 pm (UTC) - Expand
(no subject) - laz_arev_a - Dec. 20th, 2011 03:08 pm (UTC) - Expand
(no subject) - candleight - Dec. 21st, 2011 09:27 am (UTC) - Expand
(no subject) - laz_arev_a - Dec. 21st, 2011 03:14 pm (UTC) - Expand
(no subject) - candleight - Dec. 21st, 2011 04:15 pm (UTC) - Expand
apasionade
Dec. 20th, 2011 02:52 pm (UTC)
Էհհհհհ...
Շնորհակալ եմ, Մարիա ջան
laz_arev_a
Dec. 20th, 2011 02:54 pm (UTC)
Քեզ է՞լ են ջղայնացնում էդ բառերը:
(no subject) - apasionade - Dec. 20th, 2011 08:43 pm (UTC) - Expand
(no subject) - laz_arev_a - Dec. 20th, 2011 08:58 pm (UTC) - Expand
mar_amirchanyan
Dec. 20th, 2011 03:03 pm (UTC)
не выдержала душа поэта?))
laz_arev_a
Dec. 20th, 2011 03:09 pm (UTC)
Չէ, շատ ջղայնացա:
anushanahit
Dec. 20th, 2011 03:07 pm (UTC)
Կողըս չէ,կոխքս է:
anushanahit
Dec. 20th, 2011 03:08 pm (UTC)
աաաաա ՃՃՃ ես էլ սխալ գրեցի ՃՃՃՃՃՃ
(Deleted comment)
(no subject) - laz_arev_a - Dec. 20th, 2011 03:10 pm (UTC) - Expand
werwird
Dec. 20th, 2011 05:15 pm (UTC)
Կարելի ա շարունակել ցուցակը`
1. խարադիլնիկ - սառնարան
2. տըմբուշկա - գզրոց
3. սայմալոտ - ինքնաթիռ
4. սիդելնիկ - նստելատեղ
5. շլամբավո - ուղեփակոց
6. այլապոռտ - օդանավակայան
7. կռավաթ - մահճակալ
Շարունակելի...
Սիրենք հայերենը, խոսենք հայերեն:Ճ
laz_arev_a
Dec. 20th, 2011 06:21 pm (UTC)
"Армяно"-русский-армянский словарь :ճճճ
(no subject) - werwird - Dec. 20th, 2011 06:22 pm (UTC) - Expand
(no subject) - laz_arev_a - Dec. 20th, 2011 06:24 pm (UTC) - Expand
(no subject) - werwird - Dec. 20th, 2011 06:29 pm (UTC) - Expand
elen_glendolen
Dec. 21st, 2011 07:49 am (UTC)
Եթե մենակ դրանով սահմանափակվեր...((
laz_arev_a
Dec. 21st, 2011 03:13 pm (UTC)
Շարունակելի...
zarasholinyan
Dec. 21st, 2011 07:58 am (UTC)
Վերջում էլ գրում են "աբրիս կամ աբրես"
laz_arev_a
Dec. 21st, 2011 03:14 pm (UTC)
Լավագույն դեպքում` մերսի:
zarasholinyan
Dec. 21st, 2011 04:27 pm (UTC)
կամ լսել եմ նաև "աբրՎիս" ապրեսի փոխարեն
laz_arev_a
Dec. 21st, 2011 04:31 pm (UTC)
Աաաա )))) կարող եք լուրջ բանահավաքությամբ զբաղվել:
zarasholinyan
Dec. 21st, 2011 04:34 pm (UTC)
:))
( 30 comments — Մեկնաբանեք այստեղ )
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow